วันที่

19 มิถุนายน 2567 09:00 - 14:30

สถานที่

เกี่ยวกับ

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 มิถุนายน 2567 

กรณีมาประชุมและเลือกตั้งด้วยตนเอง

1. สมาชิกสามัญ ประเภทบุคคลธรรมดา

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 สำเนาทะเบียนพานิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา) (ถ้ามี)

2. สมาชิกสามัญ ประเภทนิติบุคคล (ผู้เข้าประชุมต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท)

2.1 สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท มีอายุไม่เกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัททุกหน้า

 

กรณีไม่มาประชุม/ไม่มาเลือกตั้งด้วยตนเอง และการมอบอำนาจ

1. สมาชิกสามัญ ประเภทบุคคลธรรมดา

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 หนังสือมอบอำนาจ

1.4 สำเนาทะเบียนพานิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา) (ถ้ามี)

2. สมาชิกสามัญ ประเภทนิติบุคคล

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 หนังสือมอบอำนาจ

2.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท มีอายุไม่เกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัททุกหน้า

 เอกสารเพิ่มเติม
Meeting 1 - กำหนดการ
Meeting 2 - เอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุมและเลือกตั้ง
Meeting 3 - หนังสือมอบอำนาจ
Meeting 4 - รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ลงทะเบียน

Copyright for สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Develop by IGENCO Co., Ltd.