สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
17 - 25 เม.ย. 2564ลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรม E - Coupon ใช้แทนเงินสดของนักอ่าน
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49ฯ
ปิดลงทะเบียน
23 เม.ย. 2564ลงทะเบียนสัมมนา “โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน”
ปิดลงทะเบียน