วันที่

28 มีนาคม - 08 เมษายน 2567 10:00 - 21:00

สถานที่

ฮอลล์ 5-7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เกี่ยวกับ

กิจกรรมเวทีกลาง ภายในฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG (รองรับได้ประมาณ 60 ที่นั่ง)

ช่วงเวลา
วัน และ ค่าบริการต่อช่วงเวลา
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ – วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
10.00 - 10.50 น.
 
1,000 บาท ต่อช่วง
 
3,000 บาท ต่อช่วง
11.00 - 11.50 น.
12.00 - 12.50 น.
13.00 - 13.50 น.
 
2,000 บาท ต่อช่วง
 
 
5,000 บาท ต่อช่วง
 
14.00 - 14.50 น.
15.00 - 15.50 น.
16.00 - 16.50 น.
 
 
 
 
2,000 บาท ต่อช่วง
 
 
 
 
 
 
 
4,000 บาท ต่อช่วง
 
 
 
17.00 - 17.50 น.
18.00 - 18.50 น.
19.00 - 19.50 น.
20.00 - 20.50 น.


หมายเหตุ

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7

 2. การชำระเงินค่ากิจกรรมเวที ชำระกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

 3. การจัดสรรกิจกรรมเวทีทั้งหมด ใช้วิธีการจับฉลาก


ห้องอบรมสัมมนา
ชั้น 2

 

ห้องอบรมสัมมนา
ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
รูปแบบการจัดห้อง
จำนวนที่ / ห้อง
สำรอง
ขั้นต่ำ
Coffee
Break
(ที่)
อัตรา
Coffee
Break
(บาท)
ค่าบริการพื้นที่
ค่าเตรียมงาน
ล่วงเวลา
ต่อพื้นที่
ต่อชั่วโมง
Classroom
Theater
ครึ่งวัน
เต็มวัน
MR 201
146
60
83
70
400
32,000
45,000
6,000
MR 202
159
72
100
70
400
32,000
45,000
6,000
MR 203
163
72
100
70
400
32,000
45,000
6,000
MR 205
158
72
100
70
400
32,000
45,000
6,000
MR 206
154
64
83
70
400
32,000
45,000
6,000
MR 207
85
32
40
35
400
18,000
25,000
6,000

 


หมายเหตุ           

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7

 2. การชำระเงินค่าห้องอบรมสัมมนา ชำระกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 3. ห้องอบรมสัมมนา 1 วัน มี 2 รอบ คือ รอบเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
  และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

 4. ห้องอบรมสัมมนา จะยกเว้นค่าบริการพื้นที่ สำหรับการประชุมและสัมมนาเท่านั้น
  โดยใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในตารางข้างต้น ในราคา 400 บาท
  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7) ต่อที่ ต่อรอบ แบบ Brown Bag ประกอบด้วย
  อาหารว่าง 2 ชิ้น พร้อมน้ำผลไม้กล่อง

 5. กรณีมีการใช้พื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่การจัดประชุมและสัมมนา
  เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษของสำนักพิมพ์แต่ละสำนักพิมพ์ จะคิดค่าบริการพื้นที่ในอัตราพิเศษ
  ตามที่ระบุในตารางข้างต้นโดยไม่มีกำหนดการใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามจำนวนขั้นต่ำ

 6. รายละเอียดการให้บริการ ประกอบด้วย

  6.1. การจัดเตรียมห้องประชุมตามรูปแบบที่แจ้งความประสงค์ พร้อมเวที โพเดียม และโซฟา วีไอพี

  6.2. เครื่องเสียงตามมาตรฐาน 1 ชุด จอฉายและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ชุด

  6.3. ข้อมูลอื่นๆ จะนำส่งแบบฟอร์มให้แจ้งรายละเอียดภายหลัง

ลงทะเบียน

Copyright for สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Develop by IGENCO Co., Ltd.