JYP :Junior and Young Publishers and Booksellers
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
22 ก.ย. 2564อบรมการสร้างคอนเทนต์หนังสือ ให้เข้ากับการทำการตลาดกับ TikTokลงทะเบียน